Website Development Prices

Search Blog

Saturday, January 30, 2016

Funkcije za rad sa stringovima (Functions for working with strings)

<?php

/* Pomocu funkcije trim izbacujemo beline na pocetku stringa */
echo trim("     Volim motore."), "<br>"; 

/* Koristimo funkciju substr za vadjenje podstringova */
echo substr("Volim motore.", 6, 6), "<br>";

/* Koristimo funkciju strpos za pretrazivanje stringa */
echo "\"motore\" pocinje na poziciji ", strpos("Volim motore.", "motore"), "<br>";

/* Koristimo funkciju ucfirst za konvertovanje prvog 
karaktera u stringu u veliko slovo */
echo ucfirst("volim motore."), "<br>";

/* Koristimo funkciju strlen za odredjivanje duzine stringa */
echo "\"Volim motore.\" je ", strlen("Volim motore."), " karaktera dugacak. <br>";

/* Koristimo funkciju substr_replace za zamenu podstringa
drugim stringom */
echo substr_replace("Volim motore.", "more.", 6, 7), "<br>";

/* Koristimo funkciju chr za konvertovanje ASCII koda u 
slovo (ASCII 83 = "S", ASCII 85 = "U", ASCII 90 = "Z"
 ASCII 75 = "K", ASCII 75 = "I") */
echo chr(83), chr(85), chr(90), chr(85), chr(75), chr(73), "<br>";

/* Koristimo funkciju strtoupper za konvertovanje stringa u 
veliko slovo */
echo strtoupper("Volim motore."), "<br>";

?>

Thursday, January 28, 2016

Alternativna sintaksa za iskaze (Alternative syntax for the statements)

U PHP-u postoji i alternativna sintaksa za iskaze if, while, for, foreach i switch. Ona menja otvorenu viticastu zagradu u dvotacku (:), a zatvorenu zagradu u endif;, endwhile; endfor;, endforeach; i endswitch;.

Primer: upotreba alternativne sintakse sa iskazom if.

<?php

$vrednost = 10;
if ($vrednost == 1): 
echo "\$vrednost sadrzi 1";
elseif ($vrednost == 10):
echo "\$vrednost sadrzi 10.";
else:
echo "\$vrednost ne sadrzi ni 1 ili 10.";
endif;


?>

Preskakanje iteracija-iskaz continue (Skipping iteration-statement continue)

Iskaz continue mozete koristiti unutar petlje da preskocite izvrsenje tekuce iteracije i da nastavite naredbu iteraciju.

Primer: koristimo iskaz continue da izbegnemo deljenje sa nulom, sto je beskonacno i dovodi do greske.

<?php

for ($vrednost = -2; $vrednost < 2 ; $vrednost++) {
if ($vrednost == 0) {
continue;
}
echo "1/$vrednost = ", 1 / $vrednost, "<br>";
?>

Rezultat:

1/-2 = -0.5
1/-1 = -1
1/1 = 1


The statement continue you can use in the loop to skip the execution of the current iteration and continue to the next iteration.

Example: we are using the statement continue to avoid division by zero, which is infinite and leads to error.

<?php

for ($value = -2; $value < 2 ; $value++) {
if ($value == 0) {
continue;
}
echo "1/$value = ", 1 / $value, "<br>";?>

Result:

1/-2 = -0.5
1/-1 = -1
1/1 = 1

Sunday, January 17, 2016

SEO za Ideoloskih Uticaj

Za one koji zele uticati na javno (ili privatno) misljenje o odredjenoj temi, SEO moze biti mocan alat. Promovisanjem ideja i sadrzaja u rezultatima pretrazivanja za upite koje ce verovatno biti pronadjene od onih koji traze informacije o temi, mozete uticati na percepciju vrlo velikih grupa. 

Evo nekoliko faktora za razmišljanje kada razmatrate o SEO za ideoloski uticaj:

Kada upotrebiti
Koristite ga kada je potrebno promeniti misljenja ili uticati na odluke/razmisljanja oko teme.

Ciljanje kljucnih reci
Tesko je reci sa sigurnoscu, ali ako ste ukljuceni u ove vrste kampanja, vi verovatno znate primarne kljucne reci koje lovite i mozete koristiti prosirenje istrazivanja upita kljucnih reci da pronadjete druge.


Stranica i kreiranje sadržaja/optimizacija
To je klasični SEO, ali s okretom. Buduci da ste ukljuceni u ideološku rat u SERPs, sanse su da ste dobili saveznike na koje mozete preoblikovati na uzrok. Iskoristite svoje kombininovane veze i sadrzaj da zastupate svoje filozofske postavke.

Prekid izvrsenja petlje (Terminate execution of loop)

Ako zelite ranije da prekinete petlju ili iskaz switch, mozete koristiti iskaz break. Iskaz break prekida izvrsenje for, foreach, while, do...while i switch iskaza. 

Vec ste videli jedan primere u Upotreba iskaza switch.

Primer: prekidamo kod koji bi se izvrsio u okviru iskaza case, koji je deo iskaza switch.

<?php

$cenamotora = 2500;

switch ($cenamotora):
case '2500':
echo "Cena ovog motora je jeftina.";
break;
.
.
.


?>

Saturday, January 16, 2016

Petlja foreach (Loop foreach)

Petlja foreach olaksava rad sa slozenim promenljivama, kao sto su nizovi, jer nizovi sadrze vise stavki sa podacima. Ova petlja omogucava da prolazite kroz niz, a da pri tome ne koristitite indeks petlje.

foreach (izraz_niza as $vrednost) iskaz

foreach (izraz_niza as $kljuc => $vrednost) iskaz

Primer: prolazak kroz niz boja, pri cemu se svaki pit stampa odredjeni tekst.

<?php

$niz = array("zelena", "narandzasta", "crvena");

foreach ($niz as $vrednost) {
echo "Trenutna boja: $vrednost<br>";
}


?>

Rezultat:

Trenutna boja: zelena
Trenutna boja: narandzasta
Trenutna boja: crvena


Loop foreach facilitates working with complex variables, such as arrays, because arrays contain several items with data. This loop allows to pass through array, and doing so you don't use the loop index.

foreach (array_expression as $value) statement

foreach (array_expression as $key => $value) statement

For example, passing through array of colors, where every time you print a specific text.

<?php

$colorArray = array("green", "orange", "red");

foreach ($colorArray as $value) {
echo "Current color: $value<br>";
}


?>

Result:

Current color: green
Current color: orange
Current color: red


Thursday, January 14, 2016

Petlja do...while (Loop do...while)


Petlja do...while ponasa se isto kao i petlja while, a razlika je u tome da se uslov proverava na kraju, a ne na pocetku petlje. 

do 
{iskaz}
while (izraz);

Primer:

<?php

$vrednost = 1;

do {
echo $vrednost, "<br>";
$vrednost *= 2;
} while ($vrednost < 12);


?>

Wednesday, January 13, 2016

OpenCart Instalacija sa XAMPP-om (OpenCart Installation with XAMPP)

1. Pokrenite XAMPP. Pokrenite Apache i MySQL klikom na Start dugme.
2. Otvorite phpMyAdmin, kliknite na Admin u liniji MySQL-a ili ukucajte u address bar http://localhost/phpmyadmin/.
3. Kliknite na karticu Databases, u prvo polje upisite ime baze podataka, u ovom primeru, oc-prodavnica,  a u drugo polje odaberite odgovarajuci Collation, u ovom primeru, utf8_unicode_ci, pa klik na dugme Create.4. Idite u htdocs folder XAMPP-a. C:/xampp/htdocs i napravite folder sa imenom vase baze podataka, u ovom primeru, oc-prodavnica.
5. Skinite zeljenu verziju OpenCart. Raspakujte. 


Sunday, January 3, 2016

WordPress Instalacija sa XAMPP-om (WordPress installation with XAMPP)

1. Pokrenite XAMPP. Pokrenite Apache i MySQL klikom na start dugme.
2. Otvorite phpMyAdmin, kliknite na Admin u liniji MySQL-a ili ukucajte u address bar http://localhost/phpmyadmin/.
3. Kliknite na karticu Databases, u prvo polje upisite ime baze podataka, u ovom primeru, wp-bazar, a u drugo polje odaberite odgovarajuci Collation, u ovom primeru, utf8_unicode_ci, pa klik na dugme Create.4. Skinite zadnju verziju WordPress-a. Raspakujte.